1. כללי
   קרא הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") בעיון בטרם תעשה שימוש במערכת (כהגדרתה להלן):
  1. ת.ל. אינטראקטיבי בע"מ, ח"פ. 515947539 (להלן: "החברה") מפעילה מערכת ייחודית המסייעת בניהול ובארגון אירועים אשר באתר האינטרנט בכתובת www.myconffeti.co.il (להלן: "אתר האינטרנט").
  2. תנאי השימוש המפורטים בהסכם זה מסדירים את מערכת היחסים המשפטית בינך לבין החברה אך אין בהם כדי לגרוע ו/או לשנות כל סיכום אחר שנערך בכתב בינך לבין החברה
  3. שים לב כי השימוש שתעשה במערכת, מעיד על כך שקראת והבנת תנאי השימוש ונתת את הסכמתך ואישורך לכך שכל שימוש שתעשה במערכת הנו בהתאם (1) לתנאי השימוש, (2) למדיניות הפרטיות של החברה (כהגדרתה להלן), (3) ולהנחיות והתנאים שמפרסמת החברה באתר האינטרנט מעת לעת. שים לב שתוכל לחזור ולעיין בכל אלה באתר האינטרנט בכל עת.
  4. הסכם זה נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
  5. הכותרות בהסכם לצורך נוחות בלבד ואין להם פירוש משפטי.
  6. ככל שאינך מסכים למי מן הדברים האמורים בתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של החברה ו/או ולהנחיות והתנאים שמפרסמת החברה באתר האינטרנט מעת לעת הרי שהנך נדרש לחדול מן השימוש במערכת קונפטי לאלתר.
 2. הגדרות
   במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
  1. "המערכת" - מערכת באתר האינטרנט ו/או האפליקציה הסלולרית, אשר מאפשרת ניהול וארגון אירועים.
  2. "משתמש פרטי" - משתמש בעל חשבון במערכת שבאפשרותו לעשות שימוש במערכת לשם ארגון אירועים אישיים. משתמש פרטי יוכל לפתוח במערכת עד 5 אירועים פעילים במקביל, אך החברה תהיה רשאית בכל זמן לשנות מגבלה זו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  3. "משתמש עסקי" - משתמש בעל חשבון במערכת שבאפשרותו לעשות שימוש במערכת לשם ארגון אירועים באופן מסחרי. משתמש עסקי יוכל לפתוח במערכת במקביל מספר אירועים כפי שיוסכם עימו.
  4. "משתמש" – משתמש פרטי ו/או משתמש עסקי העושה שימוש במערכת ו/או באתר קונפטי.
  5. "אירוע" – כל אירוע ממשי דוגמת אירועים משפחתיים, עסקיים, חינוכיים.
  6. "אורח" – פרטי אדם שאותו המשתמש הזין כחלק מהמוזמנים לאירוע.
 3. המערכת והשירותים
  1. החברה מספקת באמצעות המערכת, בין השאר, שירותים המיועדים למתן המלצה למשתמש הפרטי והעסקי לטובת ניהול חכם ויעיל במהלך הארגון וההפקה של אירועים. והנם יכולים לכלול, אך החברה אינה מתחייבת לכך, את השירותים הבאים(אשר יוגדרו להלן ביחד, "השירותים"): ניהול רשימות מוזמנים, ניהול סטטוס הגעה למוזמנים, עדכון פרטי אירוע, הזמנה דיגיטלית, הושבה דיגיטלית, הפצת הודעות, ניהול משימות, ניהול ומעקב אחר הוצאות האירוע.
  2. השירותים יינתנו בהתאם לחבילת השימוש אשר תיבחר על-ידי המשתמש (להלן: "חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש מכילה ותאפשר היקף שירותים שונה. מידע אודות חבילות השימוש ועלותן מוצג באתר האינטרנט.
 4. הצהרות המשתמש
  1. המשתמש יהא אחראי בלעדי לכך שכל שימוש שיעשה במערכת יהיה: (1) לפי כל דין, (2) לתנאי השימוש, (3) למדיניות הפרטיות שבאתר האינטרנט, (4) ולהנחיות והתנאים שמפרסמת החברה באתר האינטרנט מעת לעת (להלן: "שימוש ראוי").
  2. המשתמש מצהיר בזאת שבעת הרישום לשימוש במערכת הוא קרא והבין מהותו של שימוש ראוי וכי ידועים לו פרטי ההתקשרות עם החברה והשימושים העיקריים של המערכת.
  3. המשתמש מאשר כי ידוע לו שכל שימוש שיעשה במערכת נועד אך ורק בכדי לסייע למשתמש בתהליך ההפקה והארגון של אירוע, שהשימוש במערכת אינו מבטיח הצלחת האירוע, כולו או חלקו, שהמידע שיימסר לו בעת השימוש במערכת מהווה המלצה בלבד ושאין להסתמך על המערכת בלבד בכל החלטה ו/או תכנון ו/או התחייבות שלו.
  4. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות הנוגעת לשימוש שיעשה במערכת ו/או שיעשו צדי ג' הקשורים בו עם המערכת וכן הוא מאשר כי ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה שתקום מצדו ו/או מצד ג' שהנו בעל זיקה לשימוש שיעשה המשתמש במערכת (למשל, ספק או אורח שיטענו לנזק על רקע של שימוש במערכת שעשה הם או מארגן).
  5. עלה חשש כי משתמש עשה שימוש במערכת שאינו שימוש ראוי תהיה החברה רשאית להשעות את השימוש שלו במערכת לאלתר, עד לבירור נסיבות העניין על ידי החברה, והחברה תהיה פטורה מכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש האמור ו/או צדי ג' הקשורים עם המשתמש.
  6. המשתמש מאשר כי הוא ישפה את החברה בגין כל חבות שתקום לה, מצדו ו/או מצדי ג', על רקע השעיית השימוש של משתמש במערכת, שעלה החשש כי עשה במערכת שימוש שאינו שימוש ראוי.
  7. המשתמש, מתחייב לספק במהלך שימושו במערכת מידע אמין ותקף, בהתאם למידע שהתבקש למסור וזאת, בין השאר, על מנת לשפר את חווית המשתמשים האחרים במערכת. התברר למשתמש כי המידע שנמסר על ידו שגוי, המשתמש יעדכן את המערכת במידע האמין והתקף מוקדם ככל הניתן. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים על ידי משתמש מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש אשר תפתור את החברה מכל נזק אשר יגרם למשתמש בשל כך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יגיע לה על פי כל דין.
  8. יתר על כן המשתמש מאשר כי הוא פוטר את החברה מכל תביעה ו/או טענה לנזק אשר ייגרם לו על רקע של דיווחים לא אמינים של אורח ו/או ספק וכן הוא מצהיר על אחריותו הבלעדית לאכוף את הקיום והבקרה של דיווחים אמינים על ידי אורחים ו/או ספקים אשר לוקחים חלק באירוע של המשתמש.
  9. המשתמש מתחייב כדלהלן:
   1. ככל שהמשתמש הנו משתמש פרטי, להשתמש במערכת שימוש אישי שאינו מסחרי.
   2. להימנע מכל פעילות אשר עשויה להוות סריקה של המערכת באמצעי ממוחשב ו/או ביצוע פעולה שיש בה משום חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
   3. להימנע מכל פעילות אשר עשויה להוות מניפולציה על כתובת ה-URL של המערכת, אשר עשויה לאפשר נגישות לדפים שאליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking).
   4. להימנע מכל פעולה העשויה להשפיע על עיצוב המערכת, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים במערכת.
   5. לפעול בהתאם לכל דין כלפי הצדדים להסכם זה וצדדים שלישיים, לרבות, להימנע משימוש במערכת שיש בו כדי לפגוע בזכות יוצרים ו/או בסימן מסחר ו/או בסוד מסחרי ו/או בקניין רוחני ו/או מהווה פרסום לשון הרע ו/או מהווה פגיעה בפרטיותו של אחר.
   6. לשמור ולא לגלות את פרטי הזיהוי האישי שלו במערכת לצד ג' כלשהו.
   7. ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש במערכת שאינו מורשה וזאת באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [email protected] תוך ציון פרטי התקשרות עם המשתמש ומידע אודות השימוש הבלתי מורשה שנעשה במערכת.
 5. גביה ותשלום
  1. השימוש של המשתמש במערכת יכול שיהיה בתשלום וזאת בהתאם למחירים ולתנאים כפי שיוצגו בעת הרישום לשימוש במערכת של מארגן אירוע.
  2. מובהר כי לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק או נמנע מכל סיבה שהיא.
  3. מובהר כי כל תשלום שישלם המשתמש במערכת הנו אך ורק לשם שימוש במערכת והוא אינו מחליף ו/או כולל תשלום למי מבין הספקים.
  4. מובהר כי לא יראו בחברה כנושאת בכל אחריות הנוגעת להתקשרות בין המשתמש וכל צד ג', בקשר לרכישת מוצרים ו/או שירותים. יתר על כן, לא תקום למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם התקשרות כאמור.
 6. מדיניות ביטולים
  1. ביטול המנוי וקבלה של החזר כספי יתאפשר לאחר שליחת הודעת דוא"ל לכתובת [email protected], וכל זאת בכפוף לכך שהביטול התבצע תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, במידה ויהיו כאלה.
 7. הצהרות החברה
  1. על אף ניסיונות החברה, היא אינה מתחייבת שהמערכת והשירותים הקשורים בה יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או טעויות ו/או ללא גישה בלתי מורשית ו/או ללא תקלות.
  2. המערכת מסופקת לך "כמות שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ומבלי כל התחייבות, במפורש או מכללא. לא תקום לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המערכת, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכיך. אתה פוטר את החברה מכל אחריות לשימוש שתעשה במערכת, לרבות, בגין הפרת זכויות קניין רוחני, איכותה והתאמתה למטרה מסוימת. החברה לא תישא באחריות הנוגעת לדיוק, לשלמות, לשימושים או לאמינות התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש במערכת. לפי כל דין, החברה אינה אחראית, כלפיך או כלפי כל צד ג' בשל נזק כזה או אחר הנוגע לנזק עסקי ו/או למוניטין ו/או עקיף, אשר נובע ו/או נוגע לכל שימוש במערכת, אפילו הייתה החברה מודעת לאפשרות שיארע נזק מסוג זה.
  3. החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים כספיים, עד לגובה הסכום בו רכשת שירותים מן החברה, שיגרמו לך בשל רשלנות או הפרה מכוונת של התחייבויות החברה לפי תנאי השימוש.
  4. החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם איכות המוצרים ו/או השירותים אותם קיבל המשתמש מספקים אחרים, לרבות אלה שפורסמו במערכת או באמצעותה. יתר על כן, החברה לא תישא באחריות הנוגעת להנאה ו/או שביעות הרצון של האורחים מהשימוש במערכת.
 8. שימוש של קטין
  1. החברה עשויה לאפשר למשתמש לעשות שימוש שמערכת שגילו קטן מ-18(להלן: "משתמש קטין"). ככל שהנך משתמש קטין הנך נדרש לקבל את האישור לשימוש במערכת מבן משפחה ו/או אפוטרופוס שאינו קטין ואשר תוטל עליו כל אחריות ו/או חבות בהיקשר עם השימוש הראוי שתעשה במערכת בהתאם לתנאי השימוש.
 9. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, אך לא רק, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, עיצובים, מדגמים, מידע מסחרי, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, סודות מסחריים וכו') הקיימות ו/או בשירות ו/או בשימוש המערכת הינן בבעלותה הבלעדית של החברה, למעט זכויות של צד ג' שהחברה קיבלה אישור לעשות שימוש בהן, ואין בהסכם זה כדי להעביר לידיך מי מבין הזכויות האמורות ו/או זכויות של צד ג' שהחברה קיבלה אישור לעשות שימוש בהן. יתר על כן חל עליך כל איסור, להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או לשדר בפומבי ו/או להעתיק ו/או לשכפל מי מבין התכנים ו/או השירותים ו/או המערכת.
  2. יתר על כן, אתה מתחייב שלא להשתמש באתר האינטרנט ו/או במערכת לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית בהתאם לתנאי השימוש והדין.
  3. מובהר כי ככל שתשלח לחברה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום המערכת, יובהר כי החברה אינה מתחייבת לעשות כל שימוש בהצעות, ואם תעשה כן הרי שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין השימוש של החברה בהצעותיך, והנך נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.
 10. תכנים מסחריים
  1. המשתמש מאשר בזאת לחברה להביא לידיעתו תכנים פרסומיים ו/או מסחריים ו/או שיווקיים ו/או המלצות הנוגעים לחברה ו/או צדי ג', שיכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול, שהחברה תמצא שיכול ויהיו רלוונטיים למשתמש (להלן: "תוכן פרסומי") וזאת באמצעות מסרון ו/או הודעת דוא"ל ו/או במהלך השימוש שיעשה המשתמש במערכת ו/או בכל דרך מתאימה להעברה של תוכן פרסומי.
  2. המשתמש מאשר כי ידוע לו שפרסום התוכן הפרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים למכירה, שהחברה לא תישא בכל אחריות הנוגעת לתוכן הפרסומי, שהחברה אינה צד לשום התקשרות שיעשה בהקשר של ספקי שירותים המשווקים באמצעות תוכן פרסומי וכי הוא פוטר את החברה מכל חבות הקשורה בהיותו מקבל תוכן הפרסומי ו/או בספקי השירותים המשווקים בתוכן פרסומי.
  3. המשתמש מאשר כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה לחברה בהיקשר עם היותו מקבל תוכן הפרסומי.
  4. המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש מסחרי ולהעביר מידע שנתן במהלך השימוש במערכת וכל זאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
 11. שינויים ועדכונים במערכת
  1. על החברה לא חלה התחייבות על פי תנאי השימוש לספק תמיכה ו/או תחזוקה ו/או שדרוגים ו/או שינויים ו/או גרסאות חדשות של המערכת.
  2. החברה תהיה רשאית לעדכן מעת לעת את מתן השירות, לרבות מבנה השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים (להלן: "עדכון שירותים").
  3. עדכון שירותים על ידי החברה לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד החברה, והם יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבע הדברים, עדכון שירותים עשוי להיות כרוך בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תקום למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע עדכון שירותים, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  4. מבלי לגרוע מן האמור תהיה החברה רשאית להביא בכל עת להפסקת שירותיה ו/או פעולת המערכת, כולם או מקצתם ובלבד שאין הדבר פוגע בזכותך לנצל את השירותים עד למועד האירוע. החברה תפרסם באתר האינטרנט הודעה על הפסקת השירות זמן סביר מראש.
  5. החברה עושה מאמצים סבירים על מנת לשמור על תקינות המערכת על מנת שתהנה ותפיק תועלת מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, הנך מוזמן להודיע לנו באמצעות דואר אלקטרוני [[email protected]]. מובהר בזאת כי אין ביכולת החברה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה וכי החברה תטפל בהערות ו/או תקלות שיועלו בפניה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 12. סיום התקשרות
  1. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש או לחסום אותו מלבצע פעולות במערכת, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש ו/או לשימוש שאינו שימוש ראוי ו/או שתשלום שהתקבל מן המשתמש לא נפרע במועדו ובמלואו ו/או שהמשתמש הכחיש עסקה הרשומה בחשבונו ו/או מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
  2. החברה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מיד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט ו/או הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון אשר יימסרו בהתאם לפרטים שהעביר המשתמש בעת הרישום.
  3. לאחר סיום האירוע, האירוע ינעל לעריכת ועדכון פרטים אלא לצפייה בלבד. המשתמש יהא רשאי להיכנס למערכת ולצפות באותו האירוע ו/או ליצור אירוע חדש. החברה לא מתחייבת שהגישה תהיה זמינה. באם המידע אודות המשתמש עדיין קיים במאגר המידע, המשתמש יוכל לשלוח אימייל לכתובת [email protected] לקבלת המידע הרלוונטי והמותר.
 13. מדיניות פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות העדכנית של המערכת נמצאת בכל עת בכתובת [myconfetti.co.il/privacy-policy.html] , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 14. דין וסמכות שיפוט
  1. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. בתי המשפט במחוז חיפה יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.
 15. שונות
  1. הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמות בנוגע לשירותים של המערכת. כל שינוי בהסכם זה יתאפשר רק בהסכם בכתב אשר ייחתם על ידי נציג מוסמך מטעם החברה.
  2. אם ייקבע כי הוראה כלשהי שבהסכם זה אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח הוראה זו מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
  3. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמש, עם פרסומם באתר האינטרנט של המערכת. החברה תהיה רשאית לפרסם הודעה על כל שינוי כאמור באתר ו/או באמצעות משלוח דוא"ל. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. מוסכם כי המשך השימוש שלך במערכת לאחר שהובא לידיעתך שינוי בתנאי השימוש כאמור לעיל, יהווה את להסכמתך לשינוי האמור.
  4. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי.
  5. הוראות סעיפים 4, 7, 8, 10, 11, ‎14 ו-‎15 להסכם זה ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
  6. אי מימוש זכויות החברה על פי תנאי שימוש אלה אין משמעותם שהחברה וויתרה עליהן.
  7. החברה תהיה רשאית להודיע ו/או לעדכן אותך בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באמצעות הדואר האלקטרוני של המנוי.
  8. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון המשתמש לאחר.
 16. פרטי התקשרות עם החברה
   1. שם החברה: ת.ל. אינטראקטיבי בע"מ
   1. מען למכתבים: ת.ד. 548, קריית ביאליק, 2710402
   1. דוא״ל:
  [email protected]
   1. טלפון:
  03-3726777